Ochrana osobných údajov

 

Zaväzujeme sa k ochrane Vami poskytnutých osobných údajov, ktoré uvádzate alebo ste uviedli pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so Zákonom č. 428/ 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám, okrem externého dopravcu, ktorému sú poskytnuté v takom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Rešpektujeme a chránime vaše súkromie

– neposkytujeme tretím stranám vaše osobné údaje, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru

– prístup k osobným údajom majú len autorizované osoby

– Poverené osoby vo firme RODINKA, s.r.o., ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Pre zabezpečenie kvalitných služieb, potrebujeme niekoľko informácií:

Vyžadujeme iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie). Telefónne číslo nezneužívame, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu zasielame potvrdenie o prijatí objednávky a priebežný stav vybavovania Vašej objednávky, prípadne Vám posielame novinky a akcie, avšak viete sa kedykoľvek odhlásiť z odoberania týchto informácií.

Bezpečné internetové bankovníctvo

Pri platení cez internet pomocou platobných portálov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.

Ochrana osobných údajov zákazníkov – podrobné informácie

v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

1.Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.swimtrainer.info

 RODINKA, s.r.o.

 Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

  IČO: 45978557

  – prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registrácie

 

  1. Sprostredkovateľ

 

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica 1

IČO: 36631124

  – prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo

 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

1039, Budča

IČO: 36624942

– prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo

 

Zásielkovňa s. r. o.

Muchovo námestie 3624/8,

851 01, Bratislava

IČO: 48136999

– prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo

 

  1. Účel spracovania osobných údajov

– vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej   

  hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

– doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

– potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a

 prostredníctvom elektronickej pošty.

-zasielanie informačných správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

  1. Získané osobné údaje prostredníctvom registrácie sú nasledovné:
  • Meno, priezvisko, adresa príjemcu (mesto, ulica, popisné číslo, PSČ) a doručenia, v prípade rozdielu, e-mail a telefónne číslo
  1. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

  1. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje poskytujeme iba v rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre doručovacie spoločnosti: Slovenská pošta, a. S., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124; GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 1039, Budča, IČO: 36624942 a Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, , 851 01, Bratislava, IČO: 48136999. Poskytované údaje: meno, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo danej spoločnosti.

 

  1. Zverejnenie údajov

Spoločnosť RODINKA, s.r.o. získané osobné údaje nezverejňuje.

 

  1. Likvidácia osobných údajov

Spoločnosť RODINKA,  s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

  1. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti ( list, e-mail ) od prevádzkovateľa vyžadovať:

– informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov a o zdroji získania

– odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

–  opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

–  likvidáciu jej osobných údajov

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@swimtrainer.info písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: RODINKA, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.