Predávajúca spoločnosť Rybička s.r.o. sa riadia Obchodným zákonníkom, Občianským zákonníkom, Zákonom č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov, Zbierkou zákonov č. 108/2000 – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúca spoločnosť Rybička s.r.o. spracovala a uschovávala jeho osobné údaje uvedené v internetovom obchode www.rybicka.sk, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúcej spoločnosti Rybička s.r.o. a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje predávajúcej spoločnsti Rybička s.r.o. tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúca spoločnosť jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.